Cirkulære materialer og benspænd

Rambøll har udarbejdet en rapport for partnerskabet; Renovering på dagsordenen. Rapporten sammenligner konsekvensen ved nybyggeri og renovering med udgangspunkt i LCA og LCC. Rapporten blev præsenteret af Cristine Collin fra Rambøll, som har været hovedansvarlig for rapporten. Resultaterne viser tydeligt hvorledes renovering betaler sig såvel økonomisk som klimamæssigt, særligt når det udføres gennemgribende. Rapporten undersøger i alt 16 cases fordelt på fire bygningstyper.

Rapport udgivet af Rambøll oktober 2020

Udgivelser | Renovering På Dagsordenen (renoveringpaadagsordenen.dk)

Oplægget gav absolut et godt udgangspunkt i den efterfølgende reflektering og dialog.

CO2-aftrykket fra materialer er tydeligt det vigtigste opmærksomhedspunkt, som branchen står overfor lige nu. Resultatet af det danske bygningsreglements ambitiøse krav til lavt energiforbrug igennem mange år bliver tydelig i en rapport som denne fra Rambøll, hvor CO2 udledningen fra nybyggeri, grundet materialernes belastning, er markant højere end ved renoveringsprojekterne. Der er dog udfordringer med beregningsformerne af materialernes miljøbelastning, som Tina Kristensen illustrerede under mødet med hendes EPD-erfaringer, hvilket er særdeles relevante. Som Tina beskrev, er det muligt, at det samme produkt kan ”farves” i den ønskede retning afhængigt af hvilken beregningsgrundlag, der anvendes. Ved gennemførelsen af en LCA-byg beregning, som er anvendt af Rambøll i rapporten, og i øvrigt også anvendes i forbindelse med DGNB certificering og i bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse, kan producenternes data fra EPD’erne anvendes i værktøjet på lige fod med generisk data fra Ökobau. LCA-byg er et benchmark værktøj, og det vil være problematisk, hvis det anvendes som grundlag for de projekterendes valg, grundet resultatets validitet.

Hanne Tine Ring Hansen viste et eksempel, hvor hun havde erfaringer med LCA-byg, som bygherrens tidlige beslutningsgrundlag om nedrivning eller forskellige renoveringsscenarier. Her var anvendelsen af LCA-byg fuldt ud anvendeligt, og gav et velargumenteret grundlag forud for bygherrens beslutning.

Spørgsmålet er; Hvor går grænsen for anvendelsen af LCA-byg som grundlag for beslutninger?

Branchen bør som udgangspunkt læne sig op ad de erfaringer, der findes med tidligere lancering af benchmark systemer, herunder da energiberegningerne blev lanceret som et krav i bygningsreglementet.  

Et anden diskussionsområde fra dagens møde var omkring de cirkulære løsninger. I Rambøll-rapporten er der ikke lavet et eksempel på anvendelse af genbrugsmaterialer. Dette kunne være interessant at se på i relation til casen med nybyggeri. Det ville være oplagt at kortlægge hvor stor en andel og hvilke materialer der kunne være mest fordelagtige at genanvende.

Denne diskussion ledte videre til et andet spændene emne, som blev bragt op på baggrund af rapporten, nemlig praksis omkring den bæredygtige byggeplads. I LCA-byg skal der fremadrettet opgøres klimapåvirkning fra transport til byggepladsen samt af selve byggepladsen. Hvorledes dette kan håndteres i praksis bliver interessant at følge.

Vores dialog bragte os frem til, at tidens teknologiske løsninger arbejder med os. Vi ser det i forhold til implementeringen af energikrav i bygningsreglementet og forsyningsvirksomhedernes ambitioner om nedbringelse af CO2 udledningen. Branchens fokus på materialernes CO2 udledning vil gøre det samme over tid.

Med udgangspunkt i dagens dialog fandt vi flere interessante emner til de kommende møder.

  • Regeringens bæredygtighedsstrategi.
  • Den bæredygtige byggeplads
  • Digitalisering
  • DGNB drifts certificeringer 2020

Næste gang netværket mødes er i april hvor vi  tager hul på emnet; Den bæredygtige byggeplads.

Tak til vores gæst – Christine Collin fra Rambøll.