Category Archives: Uncategorized

Cirkulære materialer og benspænd

Rambøll har udarbejdet en rapport for partnerskabet; Renovering på dagsordenen. Rapporten sammenligner konsekvensen ved nybyggeri og renovering med udgangspunkt i LCA og LCC. Rapporten blev præsenteret af Cristine Collin fra Rambøll, som har været hovedansvarlig for rapporten. Resultaterne viser tydeligt hvorledes renovering betaler sig såvel økonomisk som klimamæssigt, særligt når det udføres gennemgribende. Rapporten undersøger i alt 16 cases fordelt på fire bygningstyper.

Rapport udgivet af Rambøll oktober 2020

Udgivelser | Renovering På Dagsordenen (renoveringpaadagsordenen.dk)

Oplægget gav absolut et godt udgangspunkt i den efterfølgende reflektering og dialog.

CO2-aftrykket fra materialer er tydeligt det vigtigste opmærksomhedspunkt, som branchen står overfor lige nu. Resultatet af det danske bygningsreglements ambitiøse krav til lavt energiforbrug igennem mange år bliver tydelig i en rapport som denne fra Rambøll, hvor CO2 udledningen fra nybyggeri, grundet materialernes belastning, er markant højere end ved renoveringsprojekterne. Der er dog udfordringer med beregningsformerne af materialernes miljøbelastning, som Tina Kristensen illustrerede under mødet med hendes EPD-erfaringer, hvilket er særdeles relevante. Som Tina beskrev, er det muligt, at det samme produkt kan ”farves” i den ønskede retning afhængigt af hvilken beregningsgrundlag, der anvendes. Ved gennemførelsen af en LCA-byg beregning, som er anvendt af Rambøll i rapporten, og i øvrigt også anvendes i forbindelse med DGNB certificering og i bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse, kan producenternes data fra EPD’erne anvendes i værktøjet på lige fod med generisk data fra Ökobau. LCA-byg er et benchmark værktøj, og det vil være problematisk, hvis det anvendes som grundlag for de projekterendes valg, grundet resultatets validitet.

Hanne Tine Ring Hansen viste et eksempel, hvor hun havde erfaringer med LCA-byg, som bygherrens tidlige beslutningsgrundlag om nedrivning eller forskellige renoveringsscenarier. Her var anvendelsen af LCA-byg fuldt ud anvendeligt, og gav et velargumenteret grundlag forud for bygherrens beslutning.

Spørgsmålet er; Hvor går grænsen for anvendelsen af LCA-byg som grundlag for beslutninger?

Branchen bør som udgangspunkt læne sig op ad de erfaringer, der findes med tidligere lancering af benchmark systemer, herunder da energiberegningerne blev lanceret som et krav i bygningsreglementet.  

Et anden diskussionsområde fra dagens møde var omkring de cirkulære løsninger. I Rambøll-rapporten er der ikke lavet et eksempel på anvendelse af genbrugsmaterialer. Dette kunne være interessant at se på i relation til casen med nybyggeri. Det ville være oplagt at kortlægge hvor stor en andel og hvilke materialer der kunne være mest fordelagtige at genanvende.

Denne diskussion ledte videre til et andet spændene emne, som blev bragt op på baggrund af rapporten, nemlig praksis omkring den bæredygtige byggeplads. I LCA-byg skal der fremadrettet opgøres klimapåvirkning fra transport til byggepladsen samt af selve byggepladsen. Hvorledes dette kan håndteres i praksis bliver interessant at følge.

Vores dialog bragte os frem til, at tidens teknologiske løsninger arbejder med os. Vi ser det i forhold til implementeringen af energikrav i bygningsreglementet og forsyningsvirksomhedernes ambitioner om nedbringelse af CO2 udledningen. Branchens fokus på materialernes CO2 udledning vil gøre det samme over tid.

Med udgangspunkt i dagens dialog fandt vi flere interessante emner til de kommende møder.

  • Regeringens bæredygtighedsstrategi.
  • Den bæredygtige byggeplads
  • Digitalisering
  • DGNB drifts certificeringer 2020

Næste gang netværket mødes er i april hvor vi  tager hul på emnet; Den bæredygtige byggeplads.

Tak til vores gæst – Christine Collin fra Rambøll.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Aalborg kommune arbejder målrettet med bæredygtighed og involverer sig som bygherre i afprøvninger af forskellige initiativer for at fremme bæredygtigheden i deres bygninger. Peter Munk fra Aak bygninger præsenterede, hvordan de aktivt involverer sig i, iværksætter tests af og implementerer flere forskellige initiativer. Lige fra De 17 verdensmål til materialeberegninger baseret på LCA- og LCCbyg til optimering af bæredygtig byggepladsdrift.

Kilde: https://baeredygtighedsklasse.dk/

Aak bygninger deltager med en daginstitution i testfasen af Den frivillige bæredygtighedsklasse. Deres fokus i dette arbejde er i tillæg rettet mod en synkronisering imellem den EU-lancerede Levels samt DGNB.

Netværkets efterfølgende diskussion blev hurtigt rettet mod bygherrens incitament for, at vælge den mest mulige bæredygtige løsning – i særlig grad i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Udfordringerne opleves ofte i forhold til efterlevelse af de øgede krav i bygningsreglementet – både i forhold til udførelse og dokumentation. Ofte tilvælges nedrivning og nybyg fremfor renovering, da dette i sidste ende ofte er det mest fordelagtige set i forhold til økonomi og kravefterlevelse. At fremme mulighederne for genanvendelse af hele bygninger samt byggematerialer vil muligvis kunne skabe en mere ligeværdig vægtning imellem nybyg og renovering. Følgende mulige virkemidler blev nævnt:

  • CO2 afgifter på byggematerialer?
  • Tilpassede dokumentationskrav til genbrugte materialer i forhold til ny- producerede materialer?
  • Tilpassede krav til brandsikring?

Udfordringerne ved øget genanvendelse og større fokus på cirkulær økonomi er dog bestemt til at tage og føle på, og flere af netværkets medlemmer har oplevet, hvor svært det kan være at arbejde med dette. Ud fra denne dialog nåede vi frem til næste mødes emne:

”Cirkulære materialer og benspænd”

SUSTAINOVATION starter op igen

Tirsdag d. 20. oktober 2020 starter SUSTAINOVATION officielt op igen i en ny og mere ekslusiv form med maksimalt 20 deltagere i netværket. Vi lægger ud med at høre om Aalborg Kommunes tilgang til den frivillige bæredygtighedsklasse, hvilke udfordringer der ligger i arbejdet og hvordan det skaber merværdi at bruge den nye frivillige klasse.

Mødet holdes online i denne omgang, men vi ser meget frem til igen at kunne mødes rundt om et bord og sammen have den gode dialog, som er fundamentet for det nystartede netværk.

Vi glæder os til at se Jer.

Bæredygtige hilsner fra

Dorte Hovaldt, Dorte Grøn og Tine Steen Larsen