Category Archives: Uncategorized

Vrå Skole og Børnehus er et byggeri for sig
– og hvilken gave til byens borgere!

Vores netværk har som så mange andre, mens Coronaen stod på sit værste, også måtte holde vores møder digitalt, og netop derfor var det så fantastisk, at vi den 25. august igen kunne mødes fysisk til en rundvisning af et ualmindeligt spændende og ikke mindst bæredygtigt byggeri; nemlig Vrå Skole og Børnehus, der forventes færdigbygget til nytåret 2021.

Iført hjelme og sikkerhedssko mødtes vi foran indgangen til byggepladsen, hvor Nick Hjorth Hellner Nielsen fra NCC bød velkommen og gav os en kort introduktion til pladsen og byggeriet, inden vi i fælles trop begav os hen over til den smukke bygning og ind i en storslåede hall, hvor et imponerende kunstværk udfoldede sig foran os og rakte op mod loftet. Hall’en bliver at betragte som et torv, hvor bygningens mange brugere af skole, børnehave, vuggestuer, musikskole, ungdomsskole foruden biblioteket med borgerservice vil komme og skabe liv. Da bygningen er placeret tæt op ad idrætshallen, vil Vrå få et samlingssted, hvor der er åbent fra klokken 7 morgen til 22 aften.

På turen rundt i bygningen måbede vi på skift over valget af lækre materialer, farver og tankerne bag indretning og brug, som Lars Ole Christensen, projektleder hos Hjørring Kommune på fornemt vis satte ord på. Fx at der til hver afdeling er egen indgang, børn og voksne skal efterlade deres udendørssko i den lokale garderobe. Lyset i lokalerne kan styres efter behov af lux og farve. Vuggestuerne støder op til børnehaven, der igen støder op til torvet. Der er indkig til alle undervisningslokaler fra gangene og fra undervisningslokalerne ud til de smukke grønne udenomsarealer.

En kæmpe cadeau skal lyde fra alle os, der var med på tur, til Hjørring Kommune for at investere i et så imponerende bæredygtigt byggeri, der kan bidrage til et bæredygtigt liv i Vrå by og omegn.

Godt opløftede af rundvisningen kørte vi i fælles flok over til Dorte Hovaldts tegnestue, hvor vi bænkede os rundt om det flotte mødebord, der i anledningen var dækket op med lidt bobler og dejlig kage. Det var endnu engang inspirerende at blive opdateret på hinanden og høre, hvad der rører på sig rundt om i de forskellige fagligheder, som netværket repræsenterer.

Det er svært ikke at glæde sig til vores næste netværksmøde 😀

Fakta om byggeriet:
Projektet er tegnet af AART Architects i et samarbejde med JAJA Architects og Søren Jensen rådgivende ingeniører. Arkitekturen er inspireret af naturen, og skoven er et særligt karaktergivende element inde såvel som ude. Byggeriet bliver DGNB-certificeret.
NCC er valgt som råhusentreprenør på opgaven, og entreprisen udgør 70 mio. kroner ud af projektets samlede budget på 178 mio. kroner.

Læs eventuelt mere her:

 Vrå Skole og Børnehus på hjoerring.dk

Den bæredygtige byggeplads

Den bæredygtige byggeplads stiller krav til såvel entreprenører som rådgivere. Formålet med emnet var at diskutere krav versus praktik. Emnet blev indledningsvist perspektiveret af rådgiver Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen ingeniører og Entreprenør Peter Boltau fra TL Byg.  

Hanne gennemgik kravene i den Frivillige bæredygtighedsklasse, omkring ressourceanvendelse på byggepladsen: vandforbrug, energiforbrug, transport og brændstofforbrug (køreafstand mm).

Hun ytrede en sund kritik af parametrene, bl.a. om det giver mening at investere i et hav af bimålere, for at opdele energiforbruget, da bimålerne også kan være en stor investering.

Derudover ridsede hun også sammenhængene op mellem DGNB og FBK, som også blev illustreret i præsentationen.

Hanne havde en lille opfordring til entreprenørerne; husk at tage billeder / dokumentation hele tiden, også af det der gøres rigtigt!

Generelt er der mange rådgivningstimer i dokumentationen, og Brian fra Frederikshavn Boligforening påpegede at der burde være bedre finansieringsmuligheder ift. arbejdet med bæredygtigt byggeri! Og det burde samtidig også være et incitament, ved kreditforeninger, investorer mm. Men det går langsomt i Danmark.

Trine Saaby fra UCN; konkluderede at bæredygtighed koster mere tid, men giver en bedre drift. Dette resultat ses tydeligt når der investeres i commissioning.

Efterfølgende oplæg med Peter Boltau fra TL Byg, satte fokus på  deres praktiske erfaring med at gøre byggepladser mere bæredygtige.

TL Byg har bl.a. godt samarbejde med Bygma, som har udviklet et fint system til at levere dokumentation til DGNB mm.

Derudover har de arbejdet med optimering af kørsel og forsøg på mindre emballage ved materialeleverandørerne.

El-drevet maskiner overvejes altid, men er ikke altid muligt at fremskaffe p,g.a, tidsplaner. Peter mener, at alt matriel, stort set kan skaffes i dag på el, så muligheden findes.

En anden rigtig solstråle-historie fra TL BYG er, at de har ansat en sorteringskoordinator til at hjælpe med at gøre affaldssorteringen lettere på byggepladserne, og uddanne håndværkerne i tankegangen om mindre affald som restaffald. Sorteringskoordinatoren bliver samtidig hjulpet i gang med et job, så ordningen er positiv på flere områder.

Samtidig har TL Byg også et samarbejde med Råt & Godt, som også er en fantastisk social økonomisk virksomhed, som afhenter det affald, der kan genbruges – og samtidig skaber arbejdspladser ved Råt & Godt.

TL byg arbejder også med at synliggøre affaldsmængderne på de forskellige byggepladser, og skabe en positiv konkurrencefaktor projektlederne imellem, om at stå tilbage med mindst muligt restaffald.

Der er dog stadig mange ting der kan arbejdes med og optimeres på byggepladserne, bl.a. en helt ny kultur for at bestille små vareleverancer fra byggemarkedet, frem for at planlægge og samle mere sammen. Hvilket netop har stir betydning for transporten til byggepladsen.

Men arbejdet er spændende, og undgåligt i forhold til fremtidige krav, men mange vaner og traditioner, og måske ikke mindst byggeriets fokus på altid laveste pris, skal ændres før vi kommer helt i mål!

Anne Hedegaard fra Ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard har fået gode erfaringer med LEAN på DGNB byggepladser. Dette bidrager netop til at ændre på vaner og traditioner vedr. underentreprenørens samarbejder på tværs.

Mødet afrundes med forslag til kommende Sustainovation møder.

 • Bæredygtig renovering
 • Byggepladsbesøg på Vrå skole (DGNB projekt)
 • Commissioning
 • Evalueringer og erfaringer med certficerede bygninger i drift
 • DGNB drift certificeringen

Næste gang mødes vi på byggepladsen; Den nye skole og daginstitution i Vrå, som DGNB-certificeres af vores medlem Hanne.

Cirkulære materialer og benspænd

Rambøll har udarbejdet en rapport for partnerskabet; Renovering på dagsordenen. Rapporten sammenligner konsekvensen ved nybyggeri og renovering med udgangspunkt i LCA og LCC. Rapporten blev præsenteret af Cristine Collin fra Rambøll, som har været hovedansvarlig for rapporten. Resultaterne viser tydeligt hvorledes renovering betaler sig såvel økonomisk som klimamæssigt, særligt når det udføres gennemgribende. Rapporten undersøger i alt 16 cases fordelt på fire bygningstyper.

Rapport udgivet af Rambøll oktober 2020

Udgivelser | Renovering På Dagsordenen (renoveringpaadagsordenen.dk)

Oplægget gav absolut et godt udgangspunkt i den efterfølgende reflektering og dialog.

CO2-aftrykket fra materialer er tydeligt det vigtigste opmærksomhedspunkt, som branchen står overfor lige nu. Resultatet af det danske bygningsreglements ambitiøse krav til lavt energiforbrug igennem mange år bliver tydelig i en rapport som denne fra Rambøll, hvor CO2 udledningen fra nybyggeri, grundet materialernes belastning, er markant højere end ved renoveringsprojekterne. Der er dog udfordringer med beregningsformerne af materialernes miljøbelastning, som Tina Kristensen illustrerede under mødet med hendes EPD-erfaringer, hvilket er særdeles relevante. Som Tina beskrev, er det muligt, at det samme produkt kan ”farves” i den ønskede retning afhængigt af hvilken beregningsgrundlag, der anvendes. Ved gennemførelsen af en LCA-byg beregning, som er anvendt af Rambøll i rapporten, og i øvrigt også anvendes i forbindelse med DGNB certificering og i bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse, kan producenternes data fra EPD’erne anvendes i værktøjet på lige fod med generisk data fra Ökobau. LCA-byg er et benchmark værktøj, og det vil være problematisk, hvis det anvendes som grundlag for de projekterendes valg, grundet resultatets validitet.

Hanne Tine Ring Hansen viste et eksempel, hvor hun havde erfaringer med LCA-byg, som bygherrens tidlige beslutningsgrundlag om nedrivning eller forskellige renoveringsscenarier. Her var anvendelsen af LCA-byg fuldt ud anvendeligt, og gav et velargumenteret grundlag forud for bygherrens beslutning.

Spørgsmålet er; Hvor går grænsen for anvendelsen af LCA-byg som grundlag for beslutninger?

Branchen bør som udgangspunkt læne sig op ad de erfaringer, der findes med tidligere lancering af benchmark systemer, herunder da energiberegningerne blev lanceret som et krav i bygningsreglementet.  

Et anden diskussionsområde fra dagens møde var omkring de cirkulære løsninger. I Rambøll-rapporten er der ikke lavet et eksempel på anvendelse af genbrugsmaterialer. Dette kunne være interessant at se på i relation til casen med nybyggeri. Det ville være oplagt at kortlægge hvor stor en andel og hvilke materialer der kunne være mest fordelagtige at genanvende.

Denne diskussion ledte videre til et andet spændene emne, som blev bragt op på baggrund af rapporten, nemlig praksis omkring den bæredygtige byggeplads. I LCA-byg skal der fremadrettet opgøres klimapåvirkning fra transport til byggepladsen samt af selve byggepladsen. Hvorledes dette kan håndteres i praksis bliver interessant at følge.

Vores dialog bragte os frem til, at tidens teknologiske løsninger arbejder med os. Vi ser det i forhold til implementeringen af energikrav i bygningsreglementet og forsyningsvirksomhedernes ambitioner om nedbringelse af CO2 udledningen. Branchens fokus på materialernes CO2 udledning vil gøre det samme over tid.

Med udgangspunkt i dagens dialog fandt vi flere interessante emner til de kommende møder.

 • Regeringens bæredygtighedsstrategi.
 • Den bæredygtige byggeplads
 • Digitalisering
 • DGNB drifts certificeringer 2020

Næste gang netværket mødes er i april hvor vi  tager hul på emnet; Den bæredygtige byggeplads.

Tak til vores gæst – Christine Collin fra Rambøll.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Aalborg kommune arbejder målrettet med bæredygtighed og involverer sig som bygherre i afprøvninger af forskellige initiativer for at fremme bæredygtigheden i deres bygninger. Peter Munk fra Aak bygninger præsenterede, hvordan de aktivt involverer sig i, iværksætter tests af og implementerer flere forskellige initiativer. Lige fra De 17 verdensmål til materialeberegninger baseret på LCA- og LCCbyg til optimering af bæredygtig byggepladsdrift.

Kilde: https://baeredygtighedsklasse.dk/

Aak bygninger deltager med en daginstitution i testfasen af Den frivillige bæredygtighedsklasse. Deres fokus i dette arbejde er i tillæg rettet mod en synkronisering imellem den EU-lancerede Levels samt DGNB.

Netværkets efterfølgende diskussion blev hurtigt rettet mod bygherrens incitament for, at vælge den mest mulige bæredygtige løsning – i særlig grad i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Udfordringerne opleves ofte i forhold til efterlevelse af de øgede krav i bygningsreglementet – både i forhold til udførelse og dokumentation. Ofte tilvælges nedrivning og nybyg fremfor renovering, da dette i sidste ende ofte er det mest fordelagtige set i forhold til økonomi og kravefterlevelse. At fremme mulighederne for genanvendelse af hele bygninger samt byggematerialer vil muligvis kunne skabe en mere ligeværdig vægtning imellem nybyg og renovering. Følgende mulige virkemidler blev nævnt:

 • CO2 afgifter på byggematerialer?
 • Tilpassede dokumentationskrav til genbrugte materialer i forhold til ny- producerede materialer?
 • Tilpassede krav til brandsikring?

Udfordringerne ved øget genanvendelse og større fokus på cirkulær økonomi er dog bestemt til at tage og føle på, og flere af netværkets medlemmer har oplevet, hvor svært det kan være at arbejde med dette. Ud fra denne dialog nåede vi frem til næste mødes emne:

”Cirkulære materialer og benspænd”

SUSTAINOVATION starter op igen

Tirsdag d. 20. oktober 2020 starter SUSTAINOVATION officielt op igen i en ny og mere ekslusiv form med maksimalt 20 deltagere i netværket. Vi lægger ud med at høre om Aalborg Kommunes tilgang til den frivillige bæredygtighedsklasse, hvilke udfordringer der ligger i arbejdet og hvordan det skaber merværdi at bruge den nye frivillige klasse.

Mødet holdes online i denne omgang, men vi ser meget frem til igen at kunne mødes rundt om et bord og sammen have den gode dialog, som er fundamentet for det nystartede netværk.

Vi glæder os til at se Jer.

Bæredygtige hilsner fra

Dorte Hovaldt, Dorte Grøn og Tine Steen Larsen