Author Archives: s_admin

Vrå Skole og Børnehus er et byggeri for sig
– og hvilken gave til byens borgere!

Vores netværk har som så mange andre, mens Coronaen stod på sit værste, også måtte holde vores møder digitalt, og netop derfor var det så fantastisk, at vi den 25. august igen kunne mødes fysisk til en rundvisning af et ualmindeligt spændende og ikke mindst bæredygtigt byggeri; nemlig Vrå Skole og Børnehus, der forventes færdigbygget til nytåret 2021.

Iført hjelme og sikkerhedssko mødtes vi foran indgangen til byggepladsen, hvor Nick Hjorth Hellner Nielsen fra NCC bød velkommen og gav os en kort introduktion til pladsen og byggeriet, inden vi i fælles trop begav os hen over til den smukke bygning og ind i en storslåede hall, hvor et imponerende kunstværk udfoldede sig foran os og rakte op mod loftet. Hall’en bliver at betragte som et torv, hvor bygningens mange brugere af skole, børnehave, vuggestuer, musikskole, ungdomsskole foruden biblioteket med borgerservice vil komme og skabe liv. Da bygningen er placeret tæt op ad idrætshallen, vil Vrå få et samlingssted, hvor der er åbent fra klokken 7 morgen til 22 aften.

På turen rundt i bygningen måbede vi på skift over valget af lækre materialer, farver og tankerne bag indretning og brug, som Lars Ole Christensen, projektleder hos Hjørring Kommune på fornemt vis satte ord på. Fx at der til hver afdeling er egen indgang, børn og voksne skal efterlade deres udendørssko i den lokale garderobe. Lyset i lokalerne kan styres efter behov af lux og farve. Vuggestuerne støder op til børnehaven, der igen støder op til torvet. Der er indkig til alle undervisningslokaler fra gangene og fra undervisningslokalerne ud til de smukke grønne udenomsarealer.

En kæmpe cadeau skal lyde fra alle os, der var med på tur, til Hjørring Kommune for at investere i et så imponerende bæredygtigt byggeri, der kan bidrage til et bæredygtigt liv i Vrå by og omegn.

Godt opløftede af rundvisningen kørte vi i fælles flok over til Dorte Hovaldts tegnestue, hvor vi bænkede os rundt om det flotte mødebord, der i anledningen var dækket op med lidt bobler og dejlig kage. Det var endnu engang inspirerende at blive opdateret på hinanden og høre, hvad der rører på sig rundt om i de forskellige fagligheder, som netværket repræsenterer.

Det er svært ikke at glæde sig til vores næste netværksmøde 😀

Fakta om byggeriet:
Projektet er tegnet af AART Architects i et samarbejde med JAJA Architects og Søren Jensen rådgivende ingeniører. Arkitekturen er inspireret af naturen, og skoven er et særligt karaktergivende element inde såvel som ude. Byggeriet bliver DGNB-certificeret.
NCC er valgt som råhusentreprenør på opgaven, og entreprisen udgør 70 mio. kroner ud af projektets samlede budget på 178 mio. kroner.

Læs eventuelt mere her:

 Vrå Skole og Børnehus på hjoerring.dk

Den bæredygtige byggeplads

Den bæredygtige byggeplads stiller krav til såvel entreprenører som rådgivere. Formålet med emnet var at diskutere krav versus praktik. Emnet blev indledningsvist perspektiveret af rådgiver Hanne Tine Ring Hansen fra Søren Jensen ingeniører og Entreprenør Peter Boltau fra TL Byg.  

Hanne gennemgik kravene i den Frivillige bæredygtighedsklasse, omkring ressourceanvendelse på byggepladsen: vandforbrug, energiforbrug, transport og brændstofforbrug (køreafstand mm).

Hun ytrede en sund kritik af parametrene, bl.a. om det giver mening at investere i et hav af bimålere, for at opdele energiforbruget, da bimålerne også kan være en stor investering.

Derudover ridsede hun også sammenhængene op mellem DGNB og FBK, som også blev illustreret i præsentationen.

Hanne havde en lille opfordring til entreprenørerne; husk at tage billeder / dokumentation hele tiden, også af det der gøres rigtigt!

Generelt er der mange rådgivningstimer i dokumentationen, og Brian fra Frederikshavn Boligforening påpegede at der burde være bedre finansieringsmuligheder ift. arbejdet med bæredygtigt byggeri! Og det burde samtidig også være et incitament, ved kreditforeninger, investorer mm. Men det går langsomt i Danmark.

Trine Saaby fra UCN; konkluderede at bæredygtighed koster mere tid, men giver en bedre drift. Dette resultat ses tydeligt når der investeres i commissioning.

Efterfølgende oplæg med Peter Boltau fra TL Byg, satte fokus på  deres praktiske erfaring med at gøre byggepladser mere bæredygtige.

TL Byg har bl.a. godt samarbejde med Bygma, som har udviklet et fint system til at levere dokumentation til DGNB mm.

Derudover har de arbejdet med optimering af kørsel og forsøg på mindre emballage ved materialeleverandørerne.

El-drevet maskiner overvejes altid, men er ikke altid muligt at fremskaffe p,g.a, tidsplaner. Peter mener, at alt matriel, stort set kan skaffes i dag på el, så muligheden findes.

En anden rigtig solstråle-historie fra TL BYG er, at de har ansat en sorteringskoordinator til at hjælpe med at gøre affaldssorteringen lettere på byggepladserne, og uddanne håndværkerne i tankegangen om mindre affald som restaffald. Sorteringskoordinatoren bliver samtidig hjulpet i gang med et job, så ordningen er positiv på flere områder.

Samtidig har TL Byg også et samarbejde med Råt & Godt, som også er en fantastisk social økonomisk virksomhed, som afhenter det affald, der kan genbruges – og samtidig skaber arbejdspladser ved Råt & Godt.

TL byg arbejder også med at synliggøre affaldsmængderne på de forskellige byggepladser, og skabe en positiv konkurrencefaktor projektlederne imellem, om at stå tilbage med mindst muligt restaffald.

Der er dog stadig mange ting der kan arbejdes med og optimeres på byggepladserne, bl.a. en helt ny kultur for at bestille små vareleverancer fra byggemarkedet, frem for at planlægge og samle mere sammen. Hvilket netop har stir betydning for transporten til byggepladsen.

Men arbejdet er spændende, og undgåligt i forhold til fremtidige krav, men mange vaner og traditioner, og måske ikke mindst byggeriets fokus på altid laveste pris, skal ændres før vi kommer helt i mål!

Anne Hedegaard fra Ingeniørfirmaet Frandsen og Søndergaard har fået gode erfaringer med LEAN på DGNB byggepladser. Dette bidrager netop til at ændre på vaner og traditioner vedr. underentreprenørens samarbejder på tværs.

Mødet afrundes med forslag til kommende Sustainovation møder.

 • Bæredygtig renovering
 • Byggepladsbesøg på Vrå skole (DGNB projekt)
 • Commissioning
 • Evalueringer og erfaringer med certficerede bygninger i drift
 • DGNB drift certificeringen

Næste gang mødes vi på byggepladsen; Den nye skole og daginstitution i Vrå, som DGNB-certificeres af vores medlem Hanne.

Cirkulære materialer og benspænd

Rambøll har udarbejdet en rapport for partnerskabet; Renovering på dagsordenen. Rapporten sammenligner konsekvensen ved nybyggeri og renovering med udgangspunkt i LCA og LCC. Rapporten blev præsenteret af Cristine Collin fra Rambøll, som har været hovedansvarlig for rapporten. Resultaterne viser tydeligt hvorledes renovering betaler sig såvel økonomisk som klimamæssigt, særligt når det udføres gennemgribende. Rapporten undersøger i alt 16 cases fordelt på fire bygningstyper.

Rapport udgivet af Rambøll oktober 2020

Udgivelser | Renovering På Dagsordenen (renoveringpaadagsordenen.dk)

Oplægget gav absolut et godt udgangspunkt i den efterfølgende reflektering og dialog.

CO2-aftrykket fra materialer er tydeligt det vigtigste opmærksomhedspunkt, som branchen står overfor lige nu. Resultatet af det danske bygningsreglements ambitiøse krav til lavt energiforbrug igennem mange år bliver tydelig i en rapport som denne fra Rambøll, hvor CO2 udledningen fra nybyggeri, grundet materialernes belastning, er markant højere end ved renoveringsprojekterne. Der er dog udfordringer med beregningsformerne af materialernes miljøbelastning, som Tina Kristensen illustrerede under mødet med hendes EPD-erfaringer, hvilket er særdeles relevante. Som Tina beskrev, er det muligt, at det samme produkt kan ”farves” i den ønskede retning afhængigt af hvilken beregningsgrundlag, der anvendes. Ved gennemførelsen af en LCA-byg beregning, som er anvendt af Rambøll i rapporten, og i øvrigt også anvendes i forbindelse med DGNB certificering og i bygningsreglementets frivillige bæredygtighedsklasse, kan producenternes data fra EPD’erne anvendes i værktøjet på lige fod med generisk data fra Ökobau. LCA-byg er et benchmark værktøj, og det vil være problematisk, hvis det anvendes som grundlag for de projekterendes valg, grundet resultatets validitet.

Hanne Tine Ring Hansen viste et eksempel, hvor hun havde erfaringer med LCA-byg, som bygherrens tidlige beslutningsgrundlag om nedrivning eller forskellige renoveringsscenarier. Her var anvendelsen af LCA-byg fuldt ud anvendeligt, og gav et velargumenteret grundlag forud for bygherrens beslutning.

Spørgsmålet er; Hvor går grænsen for anvendelsen af LCA-byg som grundlag for beslutninger?

Branchen bør som udgangspunkt læne sig op ad de erfaringer, der findes med tidligere lancering af benchmark systemer, herunder da energiberegningerne blev lanceret som et krav i bygningsreglementet.  

Et anden diskussionsområde fra dagens møde var omkring de cirkulære løsninger. I Rambøll-rapporten er der ikke lavet et eksempel på anvendelse af genbrugsmaterialer. Dette kunne være interessant at se på i relation til casen med nybyggeri. Det ville være oplagt at kortlægge hvor stor en andel og hvilke materialer der kunne være mest fordelagtige at genanvende.

Denne diskussion ledte videre til et andet spændene emne, som blev bragt op på baggrund af rapporten, nemlig praksis omkring den bæredygtige byggeplads. I LCA-byg skal der fremadrettet opgøres klimapåvirkning fra transport til byggepladsen samt af selve byggepladsen. Hvorledes dette kan håndteres i praksis bliver interessant at følge.

Vores dialog bragte os frem til, at tidens teknologiske løsninger arbejder med os. Vi ser det i forhold til implementeringen af energikrav i bygningsreglementet og forsyningsvirksomhedernes ambitioner om nedbringelse af CO2 udledningen. Branchens fokus på materialernes CO2 udledning vil gøre det samme over tid.

Med udgangspunkt i dagens dialog fandt vi flere interessante emner til de kommende møder.

 • Regeringens bæredygtighedsstrategi.
 • Den bæredygtige byggeplads
 • Digitalisering
 • DGNB drifts certificeringer 2020

Næste gang netværket mødes er i april hvor vi  tager hul på emnet; Den bæredygtige byggeplads.

Tak til vores gæst – Christine Collin fra Rambøll.

Den frivillige bæredygtighedsklasse

Aalborg kommune arbejder målrettet med bæredygtighed og involverer sig som bygherre i afprøvninger af forskellige initiativer for at fremme bæredygtigheden i deres bygninger. Peter Munk fra Aak bygninger præsenterede, hvordan de aktivt involverer sig i, iværksætter tests af og implementerer flere forskellige initiativer. Lige fra De 17 verdensmål til materialeberegninger baseret på LCA- og LCCbyg til optimering af bæredygtig byggepladsdrift.

Kilde: https://baeredygtighedsklasse.dk/

Aak bygninger deltager med en daginstitution i testfasen af Den frivillige bæredygtighedsklasse. Deres fokus i dette arbejde er i tillæg rettet mod en synkronisering imellem den EU-lancerede Levels samt DGNB.

Netværkets efterfølgende diskussion blev hurtigt rettet mod bygherrens incitament for, at vælge den mest mulige bæredygtige løsning – i særlig grad i forhold til den eksisterende bygningsmasse. Udfordringerne opleves ofte i forhold til efterlevelse af de øgede krav i bygningsreglementet – både i forhold til udførelse og dokumentation. Ofte tilvælges nedrivning og nybyg fremfor renovering, da dette i sidste ende ofte er det mest fordelagtige set i forhold til økonomi og kravefterlevelse. At fremme mulighederne for genanvendelse af hele bygninger samt byggematerialer vil muligvis kunne skabe en mere ligeværdig vægtning imellem nybyg og renovering. Følgende mulige virkemidler blev nævnt:

 • CO2 afgifter på byggematerialer?
 • Tilpassede dokumentationskrav til genbrugte materialer i forhold til ny- producerede materialer?
 • Tilpassede krav til brandsikring?

Udfordringerne ved øget genanvendelse og større fokus på cirkulær økonomi er dog bestemt til at tage og føle på, og flere af netværkets medlemmer har oplevet, hvor svært det kan være at arbejde med dette. Ud fra denne dialog nåede vi frem til næste mødes emne:

”Cirkulære materialer og benspænd”

SUSTAINOVATION starter op igen

Tirsdag d. 20. oktober 2020 starter SUSTAINOVATION officielt op igen i en ny og mere ekslusiv form med maksimalt 20 deltagere i netværket. Vi lægger ud med at høre om Aalborg Kommunes tilgang til den frivillige bæredygtighedsklasse, hvilke udfordringer der ligger i arbejdet og hvordan det skaber merværdi at bruge den nye frivillige klasse.

Mødet holdes online i denne omgang, men vi ser meget frem til igen at kunne mødes rundt om et bord og sammen have den gode dialog, som er fundamentet for det nystartede netværk.

Vi glæder os til at se Jer.

Bæredygtige hilsner fra

Dorte Hovaldt, Dorte Grøn og Tine Steen Larsen

SUSTAINOVATION LUKKER NED 2016

Det er nu ved at være fem år siden Dorte Hovaldt (Arkitektfirmaet Hovaldt), Dorte Grøn (UCN) og undertegnede Tine Steen Larsen (Aalborg Universitet) startede arbejdet med SUSTAINOVATON. Det har været fem år med spændende arrangementer og engagerede deltagere, og samtidig fem år hvor fokus på bæredygtighed er øget markant i byggeriet. Arbejdet i SUSTAINOVATON blev båret frem af en interesse og begejstring for området og et af vores mål var, at netværket skulle være uden økonomi, baseret på frivillig indsat og sponsorater fra vores værter til møderne. Målsætninger, som fungerer fint i en igangsætnings-periode.

For 1½ år siden var netværket veletableret og kørte med ca 4-5 arrangementer om året. Vi havde behov for flere hænder til at løfte opgaven. Vi oprettede derfor foreningen SUSTAINOVATON og fik valgt en bestyrelse som ud over initiativtagerne bestod af Tina Kristensen (Troldtekt), Trine Saaby (UCN), Michael Helmershøj (M∙H∙Management) samt Mads Peter Sørensen (Energihuset). Vi har nu, efter 1½ års drift og kun to gennemførte arrangementer, valgt at nedlægge SUSTAINOVATION. Vi har indset at foreningen ikke kan fungere som frivillig forening uden økonomi. Frivilligheden fungerer i en opstartsfase, hvor drivkræfterne er anderledes, men i en driftssituation kan det ikke køre. Prioriteterne er anderledes og i stedet for at trække det i langdrag har vi valgt at trække stikket ud og henvise til fx NBE (netværk for bærdygtig erhvervsudvikling – www.nben.dk) som også holder mange relevante arrangementer i det nordjyske. Vi ønsker derfor den nordjyske bæredygtighed fortsat god vind, men fremadrettet i andre fora og netværk.

Bæredygtig skovdrift – besøg hos Norlund

 

træ

Kom med i skoven og besøg et moderne savværk den 5. september

I samarbejde med Norlund A/S inviterer vi til et arrangement, som omhandler bæredygtig skovdrift og den tilknyttede produktion af trælast. Der vil blive lejlighed til at se praktisk skovdrift og produktion af bl.a. dansk tømmer. Vi bliver orienteret om rammebetingelserne for dansk skovdrift og certificering.

Arrangementet sker på Norlund, Conradsminde 23, 9610 Nørager og den tilliggender Rold skov. Husk praktisk tøj og fodtøj da arrangementet indebærer en mindre tur i skoven.

Arrangementet starter kl.14.00 og slutter ca. kl. 17.

Tilmelding her

Bæredygtigheden folder sig ud

BYENS_TROLD

Mød “Byens Netværk” og se Troldtekt fabrikken i Troldhede, Videbæk.

Sustainovation netværket er inviteret med til at deltage i “Byens Netværk” arrangement hos Troldtekt i Troldhede. Her er der rig mulighed for at skabe relationer på tværs af de to erhvervsnetværk og ikke mindst få et indblik i Troldtekt produktionen.

Om Troldtekt

Troldtekt A/S blev grundlagt i 1855 og har siden 1935 designet, udviklet og produceret Troldtekt akustikplader af naturmaterialerne træ og cement. Akustikpladerne fremstilles på Troldtekts fabrik i Troldhede af lokale råvarer og under moderne, miljøskånsomme forhold. Troldtekt akustikløsninger er blandt de foretrukne til at skabe god akustik i arkitekturen. Troldtekt anvendes som loft- og vægbeklædning i kontor, erhverv, skoler, institutioner, kultursteder, sportscentre, svømmehaller og private boliger.

Troldtekts vision er at være trendsætter inden for intelligente akustikløsninger med bæredygtigt indeklima som ledestjerne. Derfor udvikler Troldtekt løbende nye produkter i tæt samarbejde med fagspecialister, arkitekter og andre byggerådgivere, Den nyudviklede akustikplade Troldtekt wave har modtaget flere internationale designpriser, herunder Green Product Award og German Design Award. Hele serien af Troldtekt træbeton-produkter har opnået Cradle to Cradle-certificering i kategorien sølv. Det svarer til 92 procent af Troldtekts produktion. Troldtekt modtog i 2014 CSR Strategy Prize ved CSR Fondens CSR Awards for det forretningsstrategiske arbejde med Cradle to Cradle og i 2016 modtog Troldtekt Byggeriets Klimapris.

Om Byens Netværk

Byens Netværk er et tværfagligt netværk, der ønsker at være med til at præge udviklingen af byggebranchen og vores byer. Vi giver dig mulighed for at deltage i den dialog, som er med til at styrke branchen og byudviklingen, og som er vigtig for inspiration og forståelse af hinandens problemstilling, hvad enten du er arkitekt, advokat, kunstner eller håndværker. Vi stiller faciliteterne til rådighed i form af netværksarrangementer, debatarrangementer, studieture mm. Byens Netværk er en forening fra 1995. Vi beskæftiger os med byens udvikling.
Vi blev født under Byfornyelsen af København og hed tidligere Center for Byrenovering. I 2003 skiftede vi navn til Byens Netværk.

Byens Netværk vil som bygge- og ejendomsbranchens tværorganisatorisk forening være den bedste platform for en bred forståelse af og holdning til byens udvikling.

Vi vil medvirke til udvikling af idéer til gennemførelse af højere kvalitet.
Vi vil skabe dialog med mulighed for at give hinanden inspiration til at præge byens udvikling og dens mangfoldighed.
Byens Netværk skal gennem vores medlemmer og mange arrangementer, have fingeren på byens puls og trends.

Byens Netværk er medlemmernes forening. En forening hvor medlemmerne skal opleve, at der opbygges sociale og faglige relationer mellem mennesker, virksomheder og brancher.
En forening hvor man oplever en platform for virksomhedernes egen profilering og derigennem får en øget synlighed og pr for virksomheden.

Byens Netværk har i dag 300 virksomhedsmedlemmer med baggrund i hele branchen og er i stadig udvikling med mange spændende arrangementer som ”ud og se”-arrangementer, debatter, netværkscafé, studieture, flere velfungerende netværksgrupper og meget mere.

Kilde: www.byensnetvaerk.dk

Arrangementet afholdes den 1. juni 2016 fra kl. 11.30-16.00 hos Troldtekt, Østergade 37, Troldhede, 6920 Videbæk

PROGRAM

11:30 Velkomst med en kort præsentation af Troldtekt generelt og af produktionen samt virksomhedens arbejde med CSR og C2C v/Tina Kristensen, Marketing- og kommunikationschef

12:30 Frokost

13:15 Rundvisning på fabrikken

14:15 Pause/Kaffe

14:30 Præsentation af SUSTAINOVATION/Præsentation af Byens Netværk

14:50 Fagligt oplæg om bæredygtigt byggeri i Nordjylland v/ Dorte Hovaldt, Civilingeniør i Arkitektur, Indehaver Arkitektfirmaet Hovaldt Aps og Dorte Marie Frilund Grøn, Bygningskonstruktør, Programleder, UCN Forskning og Udvikling

15:20 Debat/dialog mellem de to netværk. Nordjylland – hvad gør man i forhold til bæredygtigt byggeri i København?

Seneste tilmelding torsdag d. 26. maj 2016


OBS! Der er mulighed for samkørsel – Angiv i din tilmelding hvor mange du har mulighed for at have med, samt fra hvilken by du kører fra. Dette vil, sammen med deltagerlisten, blive offentliggjort i mail fredag d. 27. maj. Herefter er det op til passagererne selv at aftale nærmere.

Tilmeld dig her

 

 

 

GENBRUG AF MATERIALER – EN BÆREDYGTIG RESSOURCE

I samarbejde med AVV – Affaldsselskabet Vendsyssel Vest inviterer SUSTAINOVATION til netværksseminar, hvor vi sætter fokus på genbrug af materialer. Hør om hvilke materialer, der kan genbruges og hvordan samt hvordan rådgivere og entreprenører kan tænke genbrug ind i projekter. Få desuden en anden vinkel på genbrug via indretning med genbrugsmaterialer.

Arrangementet afholdes den 26. november 2015 fra kl. 14.00-17.00 i AVV’s lokaler på Mandøvej4, 9800 Hjørring.

PROGRAM

14.00 – 14.05 Velkomst og orientering

14.05 – 15.00 Rundvisning på AVV ved Henrik Riisgaard / Torben Nørgaard

15.00 – 15.20 ”Muligheder og økonomi ved genbrug” v. Henrik Riisgaard / Torben Nørgaard, AVV

15.20 – 15.50 Pause og networking

15.50 – 16.10 ”Genanvendelse i nedbrydningsfasen” v. Klavs Bo Kamp, Kingo Karlsen

16.10 – 16.40 ”Byggematerialer med sjæl og historie” v. Claus Juul Nielsen, Gamle Mursten

16.40 – 16.50 ”Indretning med genbrugsmaterialer – det æstetiske potentiale i genbrug v. Gitte Lacarriere, Lacarriere

16.50 – 17.00 Spørgsmål og afrunding

kontor Mursten1

AVV indsamler og behandler affald fra borgere og virksomheder i Hjørring og Brønderslev Kommune. To af AVV’s vigtige målsætninger er at mindske miljøbelastningen ved affaldshåndteringen og at udnytte affaldets ressourcer ved genanvendelse og forbrænding. Alle AVVs anlæg er miljøcertificerede og det er hermed sikret al affaldshåndtering foregår med størst mulig hensyntagen til miljø og gode arbejdsforhold. AVV fokuserer på ’genanvendelse med omtanke’ og mener, at der skal være både miljømæssige og økonomiske fordele ved genanvendelsen.

Tilmelding her

Den bæredygtige vilje blev slået helt fast på Building Green

28. oktober 2015 var SUSTAINOVATION vært ved en paneldebat på årets Building Green messe i Forum. I panelet sad Martin Lidegaard, MF Radikale Venstre, Arne Boelt, Borgmester i Hjørring, Lene Espersen, Direktør i Danske Ark og Peter Grønlund, Manager LIVINGlab by DOVISTA.

Debatten blev indledt med velkomst af bestyrelsesformand Tine Steen Larsen og ordstyrer Trine Saaby, hvorefter hver paneldeltager gav deres bud på mere bæredygtighed i fremtidens byggeri. Efter indlæggene startede selve paneldebatten, som bla. kom omkring hvordan vi integrerer bæredygtighed i vores lovgivning, pisk eller gulerod, og hvordan politikerne kan fremme bæredygtighed ved at vise det gode eksempel, vælge bæredygtigt ved indkøb, og ikke altid vælge det billigste, som ofte viser sig at være dyrere i det lange løb. Materialerne og valg af disse blev også vendt i debatten og konklusionen blev her, at både organisationer og producenter med små justeringer og kloge valg kan komme langt, men også at vi skal have langt flere gode eksempler på bordet, så vi sammen kan vise, at det bæredygtige valg er det kloge valg, som i bund og grund kan sælge sig selv.

Alt i alt en spændende og opløftende debat der viste os “Den bæredygtige vilje”!

Paneldebatten blev sat igang af en veloplagt Martin Lidegaard, der var glad for at blive inviteret i med i det nordjyske selskab.

Paneldebatten blev sat igang af en veloplagt Martin Lidegaard, der var glad for at blive inviteret i med i det nordjyske selskab.

Martin Lidegaaard , MF radikale venstre, giver sit bud på fremtidens bæredygtige byggeri via lovgivning.

Martin Lidegaaard , MF radikale venstre, giver sit bud på fremtidens bæredygtige byggeri via lovgivning.

Arne Boelt, borgmester i Hjørring, lagde ikke fingrene imellem da han kom med sit bud på mere bæredygtighed i kommunerne.

Arne Boelt, borgmester i Hjørring, lagde ikke fingrene imellem da han kom med sit bud på mere bæredygtighed i kommunerne. Og han taler af erfaring, for i Hjørring gør de ord til handling.

Lene Espersen, direktør i Danske Ark, kom med konkrete bud på hvordan vi fremadrettet skal sikre mere bæredygtighed.

Lene Espersen, direktør i Danske Ark, kom med konkrete bud på hvordan vi fremadrettet skal sikre mere bæredygtighed.

LIVINGlab by DOVISTA, gav os producentens vinkel på bæredygtighed - og et bud på hvorfor dagslyset er den vigtigste parameter af alle!

LIVINGlab by DOVISTA, gav os producentens vinkel på bæredygtighed – og et bud på hvorfor dagslyset er den vigtigste parameter af alle!

Ordstyrer Trine Saaby og bestyrelsesformand Tine Steen Larsen byder velkommen til debat.

Ordstyrer Trine Saaby og bestyrelsesformand Tine Steen Larsen byder velkommen til debat.